Algemene voorwaarden - No Sugar Daddies Algemene voorwaarden - No Sugar Daddies
 • no sugar icon 0% toegevoegde suiker
 • vegan icon Vegan
 • no palm oil icon Zonder palmolie
 • shipping icon Vanaf 6 potten geen verzendkosten
 • Beoordeling

Algemene voorwaarden

 

 

 

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden No Sugar Daddies

 

Artikel 1 – Informatie NO SUGAR DADDIES

NO SUGAR DADDIES B.V.

Jan Willem Frisolaan 3, 2517 JS Den Haag

E-mailadres: hallo@nosugardaddies.nl

Btw: NL862251527B01

KvK-nummer: 81870000

Bankgegevens: NL77RABO0327229624

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op en onderdeel van iedere aanbieding en/of offerte van No Sugar Daddies en op elke overeenkomst tussen No Sugar Daddies en de Koper.
 • Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige bepalingen, waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen.
 • Deze voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van No Sugar Daddies aan de Koper worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen een maand na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van mededeling op alle nieuwe en nog lopende overeenkomsten.
 • In deze voorwaarden wordt onder Koper verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan No Sugar Daddies opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 • Alle offertes en aanbiedingen van No Sugar Daddies zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt na verloop van 14 dagen of eerder als het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 • Kennelijke vergissingen of fouten in de offerte of het aanbod binden No Sugar Daddies niet. De Koper heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeenkomen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.
 • Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is No Sugar Daddies daaraan niet gebonden.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • No Sugar Daddies behoudt zich te allen tijd het recht voor om bestellingen of aanvragen om haar moverende redenen te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De Koper is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
 • No Sugar Daddies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. No Sugar Daddies is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van door No Sugar Daddies ingeschakelde derden.
 • Indien No Sugar Daddies gegevens van de Koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, begint de uitvoeringstermijn pas nadat de Koper deze juist en volledig aan No Sugar Daddies ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 5 – Retournering en herroepingsrecht

 • De Koper dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij No Sugar Daddies daarover binnen 8 dagen schriftelijk te informeren. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft No Sugar Daddies de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Indien de Koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 8 dagen na aflevering op eigen kosten te retourneren. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn.
 • No Sugar Daddies sluit het herroepingsrecht uit voor producten die snel kunnen bederven of verouderen. Indien het product niet in gewenste staat aankomt kan na overleg een nieuwe worden opgehaald/ bezorgd.

 

Artikel 6 – De prijs en betaling

 • De facturen van No Sugar Daddies dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de Koper in verzuim is. In dat geval is de Koper gehouden alle incassokosten aan No Sugar Daddies te vergoeden, inclusief eventuele advocaatkosten.
 • Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst is No Sugar Daddies gerechtigd een prijsverhogingen door te voeren, voor zover een dergelijke prijsverhoging niet onredelijk bezwarend is voor de Koper.

 

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 • No Sugar Daddies voert alle bestellingen met bekwame spoed en zo zorgvuldig mogelijk uit.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan No Sugar Daddies kenbaar heeft gemaakt. No Sugar Daddies levert slechts aan adressen waar haar product in ontvangst genomen kan worden (en dus niet aan postadressen).
 • De Koper is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.
 • No Sugar Daddies is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens.
 • De door No Sugar Daddies opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. In voorkomende gevallen zal in overleg gezocht worden naar een oplossing.
 • De overdracht van de eigendom van de producten zal pas op de Koper overgaan nadat de Koper volledig heeft voldaan aan alle vorderingen van No Sugar Daddies.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door No Sugar Daddies geleverde producten (waaronder in elk geval logo’s, receptuur, teksten en beelden) berusten bij No Sugar Daddies en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent dat het niet is toegestaan om deze informatie zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
 • Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door No Sugar Daddies geleverde producten worden door de Koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. No Sugar Daddies garandeert niet dat de aan de Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 9 – Duurtransacties: opzegging

 • In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het No Sugar Daddies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van No Sugar Daddies op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Ten aanzien van zakelijke kopers (kopers die handelen vanuit hun bedrijf of functie) is eventuele aansprakelijkheid van No Sugar Daddies beperkt als volgt.
 • Eventuele aansprakelijkheid van No Sugar Daddies is steeds beperkt tot het bedrag dat in het specifieke geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 • No Sugar Daddies is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de kosten die de Koper maakt om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten voldoen en/of de kosten van de Koper ter voorkoming of beperking van schade. De Koper dient aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 • No Sugar Daddies is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • No Sugar Daddies is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Koper waarvoor diens verzekering dekking biedt.

 

Artikel 11 – Overmacht

 • No Sugar Daddies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe als gevolg van overmacht niet in staat is.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van No Sugar Daddies onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van No Sugar Daddies kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: (i) overmacht van toeleveranciers van No Sugar Daddies, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van No Sugar Daddies, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.
 • Ingeval van overmacht heeft No Sugar Daddies de keuze om uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit de koper schriftelijk mee te delen en zonder dat No Sugar Daddies gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 11 – Uitsluiting precedentwerking

 • Wanneer door No Sugar Daddies gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat No Sugar Daddies deze voorwaarden soepel toepast.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 • Bij No Sugar Daddies ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door No Sugar Daddies binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 13 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen No Sugar Daddies en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen No Sugar Daddies en de Koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.